Shopping Cart

Свържете се с нас: support@greendermalab.bg

Безплатна доставка на поръчки над 50 лв

Общи условия на игра ЧЕРЕН ПЕТЪК Цяла седмица

Общи условия на игра ЧЕРЕН ПЕТЪК Цяла седмица за периода 19.11-26.11

 1.     Организаторът на играта е Релина ЕООД, със седалище – 2200 Сливница, България, ул. Паисий Хилендарски 4А.
 2.     Участниците в играта са задължени да спазват условията и правилата, които по-долу се споменават като Официални Правила на Играта („Официални правила“). Организаторът на играта има право да допълва или да променя Официалните Правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.greendermalab.bg/.
 3.     Продължителност на играта: 19.11.2021-26.11.2021.
 4.     В играта могат да участват всички физически лица, установени в България.
 5.     Организаторът има абсолютното право да прекрати играта във всеки един момент, в случаи на злоупотреба, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително свързани с разпространението на епидемично заболяване. При тези случаи не се дължи никакво обезщетение на участниците.
 6.     Участниците се задължават да спазват Официалните Правила и техните условия.
 7.     За награда е определена – повторно изпълнение / изпращане на направена от спечелилия поръчка ИЛИ ваучер на стойност равна на направената от него поръчка на сайта https://www.greendermalab.bg/

Механизъм на играта:

 1.     За да участват в играта, участниците трябва да имат направена поръчка на сайта https://www.greendermalab.bg/ периода на играта 19.11.2021 (00:00) – 26.11.2021 (23:59) на Релина ЕООД (GREENDERMAHLAB)
 2.     Ако даден участник не е спазил необходимите условия за включване в играта, Релина ЕООД си запазва правото да не го включи в общото теглене на печелившите.
 3.     В случай че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на email: support@greendermalab.bg, като задължително да посочи профила, с който се е регистрирал;
 4.     Печелившият ще бъде изтеглен на случаен принцип на 30.11.2021.
 5.     Печелившият участник ще бъде писмено уведомен на имейла използван за регистрирането му в сайта при поръчка, не по-късно от 01.12.2021.
 6.     Печелившият трябва да се свърже с Релина ЕООД в срок от 3 дни след приключването на играта. Ако не го направи, губи правото си да получи своята наградата.
 7.     Получаването на наградата от печеливш участник се извършва, чрез изпращането й на посочения от него адрес на територията на Република България за сметка на Релина ЕООД. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си при поискване от куриерската фирма, същият губи правото си върху наградата и тя не се предоставя. Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма. Организаторът не носи отговорност при пристигнала в лошо състояние награда, поради небрежност от страна на куриерската фирма;
 8.     Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран имейл адрес.
 9.     Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.
 10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица също не е разрешено.
 11. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Правилата и Общите условия за участие и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните, станали му известни на него при участието им. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е изрично съгласие за обработка на данни за нуждите на участие в играта по смисъла на чл.6, §1, б.“а“ от Регламент 2016/679. Можете по всяко време да поискате преустановяване на обработка на данните ви. Отказът за обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност за участие в последващи игри. Данните се обработват за срок до 30 дни след провеждане на играта, освен при печеливши лица, чиито лични данни се обработват до 6 месеца от определянето им за печеливши. Участниците имат право на възражения срещу обработването на данните им, право на коригиране, както и правото да бъдат забравени, както и на жалба пред Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg Данните не се предоставят на други обработващи или администратори, на трети лица, извън територията на България.
 12. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши участници, претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
 13. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове” в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.
 14. Евентуално възникнали спорове между организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 15. Организаторът на играта не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален имейл или телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.
 16. Релина ЕООД си запазват правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира промоцията и/или да я прекрати
 17. Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на https://www.greendermalab.bg/ и действат през целия период на провеждане на настоящата игра.
%d bloggers like this: